Резултати от търсенето ви

Политика за лични данни

РЕАЛИНА ИМОТИ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на своите клиенти, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да гарантираме в максимална степен защитата на Вашите лични данни, обработвани при и по повод изпълнение на предоставяните от нас услуги, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, българското законодателството, ОРЗД и добрите практики. С настоящия документ искаме да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас, включително чрез нашия уебсайт или чрез неговата мобилна версия.
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.
Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност, можете да се свържете с нас, като изпратите запитване по имейл или ни се обадите на тел. 0890333036.

За нас

РЕАЛИНА ИМОТИ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204467882, със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, ул.Георги Кирков № 12 и интернет страница: www.realina.com. РЕАЛИНА ИМОТИ извършва дейност в областта на продажба, отдаване под наем и управление на жилища, консултантски дейности, експертни оценки, маркетинг и пазарни проучвания.
РЕАЛИНА ИМОТИ е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“), личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Правно основание за обработването на лични данни, източници на лични данни и срок, за който се съхраняват събраните лични данни.
За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като например информация и консултиране за имоти, посредничество при покупка, продажба или наем на имот, съдействие за изготвянето на необходимите документи и нотариално изповядване на сделката, е необходимо да съберем Ваши лични данни.
Те ни служат за кореспонденция с Вас преди сключване на договор или за да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди сключване на договор за посредничество, при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба, за маркетингови дейности или реклама.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, РЕАЛИНА ИМОТИ ще поиска от вас изричното Ви съгласие за тяхното получаване.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Категориите лични данни, които обработваме, са следните:
три имена, телефонен номер, имейл адрес, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност – номер и дата на издаване, IP адрес. Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

Какви видове бисквитки използва сайтът на РЕАЛИНА ИМОТИ?

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме резултатите и да анализираме трафика.

 

Цел, за която се събират лични данни

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:

 • за предоставяне на изискана от Вас информация;
 • създаване на клиентки профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • кореспонденция преди сключване на договор;
 • сключване на договор за посредничество;
 • обезпечаване на изпълнение на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
 • идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба;
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • маркетингова и/или рекламна информация, изпращане на информационни съобщения, покани, съобщения за промени в услугата, бюлетини с информация за имоти, чийто характеристики отговарят на зададени от клиента критерии и др.;
 • изготвяне на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите;
 • статистически цели.

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е: Вашето съгласие; изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим такъв договор; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

Следните организации при необходимост от това, може да получат от нас Ваши лични данни:

 • банковата институция, с която работим по Вашата сделка;
 • адвокатът, с когото работим по Вашата сделка;
 • нотариусът, с когото работим по Вашата сделка;
 • преводачът, с когото работим по Вашата сделка;
 • застрахователният брокер, с когото работим по Вашата сделка;
 • счетоводната кантора, която ни обслужва;
 • Google, FaceBook, LinkedIn, Twitter и други рекламни мрежи и платформи.

Съгласие

Със съгласието Ви да приемете тази Политика за поверителност и защита, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете уведомление за отказ по имейл или на адреса на компанията, описани по-долу.

Период на съхраняване на данните

РЕАЛИНА ИМОТИ ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:
всички документи, свързани с проведени огледи на имоти, подготовка за сключване и свързани с нотариално оформяне на сделка – 5 години;
всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП документи, данни и информация – 5 години;
всички документи и оценителски доклади изготвени от нашите лицензирани оценители- 5 години;
всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация – 5 години.

Вашите права

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:

имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до тях;
имате право да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
имате право да поискате да се коригират, без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 1. Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
  при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени от Вас за конкретно сключване на сделка с недвижим имот;
  по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 2. Имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 3. Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до РЕАЛИНА ИМОТИ;
 4. Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 5. Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 6. Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 7. При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Как използваме Вашите лични данни

Подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни, включително и за „бисквитки“.
Ние няма да продаваме Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
РЕАЛИНА ИМОТИ, в случай на необходимост, може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи във РЕАЛИНА ИМОТИ.
Когато е необходимо да предадем специални лични данни на трета страна, ние ще направим това, едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има, само ако по законова разпоредба сме задължени да направим друго).
Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, ДАНС, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме
РЕАЛИНА ИМОТИ ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?

По Ваше искане ние ще Ви дадем информация какви Ваши лични данни съхраняваме и как ги обработваме и съхраняваме. Необходимо е да ни изпратите имейл или да отправите директно искане към Длъжностно лице по защита на данните – 8000 гр. Бургас, жк. Изгрев, бл.181, оф.1, тел.0890333036, електронна поща: mail@realina.com. С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук: Електронна поща: mail@realina.com или на тел. 0890333036

bg_BGBG

Сравняване на списъци